Γέφυρα Τσάκωνας

  • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις γέφυρας.
  • Εγκατάσταση σήμανσης, οπτικών ινών, κλπ. σε μήκος δρόμου 30 χμ.
  • Κατασκευή ηλεκτρικού υποσταθμού.
  • Διάφορες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε μήκος δρόμου 30 χμ.
  • Μελέτη και κατασκευή αρχιτεκτονικού φωτισμού ανάδειξης γέφυρας.

  • Έτος: 2015
  • Πελάτης: ΤΕΡΝΑ Α.Ε.